Serveis

El nostre despatx d’advocats garanteix un assessorament integral, directe i personal per a ajudar-lo a enfocar el seu assumpte gràcies a la multidisciplinarietat que ofereix. Les principals especialitats i àrees d’actuació d’aquest es centren en: dret civil, dret penal, família, laboral i estrangeria.

Àrea penal

Acompanyament i assessorament en tot tipus de procediments penals i en totes les fases del procès.

5

Denúncies i querelles.

5

Dictàmens i informes penals.

5

Delictes contra la seguretat del trànsit.

5

Defensa i acusació en tot tipus de procediments penals.

5

Assistència integral en delictes de violència domèstica.

5

Dret Penitenciari: recursos i assessorament.

5

Assistència penal en la jurisdicció de menors.

5

Assistència al detingut a comissaries i jutjats.

5

Assistència a l’investigat.

Àrea matrimonial i familia

Acompanyament i assessorament en tot tipus de procediments familiars, tant judicials com extrajudicials.

5

Separacions i divorcis.

5

Ruptures unions estables de parella.

5

Filiació.

5

Actualitzacions i reclamacions de pensions.

5

Procediments de guarda i custòdia i potestat parental.

5

Incapacitacions i tutela.

Àrea civil

Assessorament preventiu i judicial en totes les fases del procediment.

5

Assessorament preventiu.

5

Accidents de trànsit.

5

Compravendes.

5

Arrendaments.

5

Propietat Horitzontal.

5

Comunitats de béns.

5

Reclamacions de quantitat.

5

Desnonaments.

5

Execucions Hipotecàries.

5

Clàusules terra i clàusules abusives.

5

Successions i herències.

5

Dret de la construcció.

5

Responsabilitat Civil.

5

Negociació de contractes.

5

Redacció de tot tipus de contractes.

Àrea laboral

Assessorament preventiu i assistència en qualsevol fase del procediment judicial.

5

Assessorament jurídic.

5

Conciliacions.

5

Assistència davant el Jutjat Social.

5

Actuacions davant la Inspecció de Treball.

5

Acomiadaments.

5

Reclamacions de quantitat per impagament de salaris.

5

Reconeixement de drets i procediments de Seguretat Social (incapacitats i pensions).

Gestoria, àrea fiscal i comptable

Assessorament en matèria fiscal, laboral i comptable d’autònoms i empreses.

5

Gestió tributària i liquidació de tributs.

5

Tràmits Seguretat Social.

5

Recursos i reclamacions.

5

Gestió salarial, càlcul i confecció de nòmines.

5

Assessorament en gestió de personal i recursos humans.

5

Gestió comptable.

5

Protecció de dades.

Mediació

Mediació com a mètode alternatiu a la resolució de conflictes, rehabilitador del diàleg entre les parts que es troben davant d’un conflicte.

5

Familiar.

5

Escolar.

5

Civil.

5

Institucions.

5

Comunitats.

5

Empreses.

Àrea contenciosa i administrativa

Assessorament i tramitació judicial en reclamacions per danys.

5

Reclamacions de responsabilitat patrimonial contra l’Administració (danys causats per les Administracions Públiques).

Formacions

Oferim continuament formació per a grups i empreses en diverses matèries.

5

Oferim formació jurídica a empreses, associacions, escoles i entitats privades en temes diversos (Protecció de dades, Assetjament escolar, Planificació successòria...).

5

Els advocats d´AMBDRET exerceixen la docència en diverses universitats i entitats.

Àrea d’estrangeria

Assistència policial i administrativa en matèria d’estrangeria.

5

Assessorament en matèria d’estrangeria.

5

Assistència davant la incoació d’expedients administratius.

Àrea mercantil

Assessorament preventiu i creació, modificació i dissolució de societats.

5

Constitució de societats mercantils.

5

Planificació i assessorament jurídic.

Contacta amb nosaltres

Si estàs interessat o interessada en els serveis jurídics que oferim, fes clic al següent botó.